Get Adobe Flash player
Menu-Home
Menu-Travel
Menu-Culture
Menu-Food
Menu-Hotel
Menu-Calendar
Menu-Event
Menu-Contact

bar-newsupdate

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี" รณรงค์ให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้ง เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จังหวัด และชุมชน

วันนี้ (11 ก.ย. 59) เวลา 06.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเจ้าบ้านดี ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ตำแหน่ง การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริม และ สนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กิจกรรมปั่นจักรยาน ณ ลานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้ง เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จังหวัด และชุมชน มีนักปั่นเข้าร่วมกว่า 500 คัน รวมระยะทางจำนวน 20 กิโลเมตร โดยจะปั่นเที่ยวชม วิถีชีวิตชุมชนชาวอำเภอแม่ออน ชมหมู่บ้านสหกรณ์ 2 การเลี้ยงฟาร์มโคนม ชมวิถีชีวิตชุมชน หมู่บ้านแม่ออนกลาง ชมบ้านโฮมสเตย์ ชมวัดเก่าและหอพระไตรปิฎกโบราณ การแต่งกายชุดไทลื้อบ้านออนหลวย ชมทุ่งข้าวแบบขั้นบันได ชุมชนบ้านหัวฝาย ชมวิวอ่างเก็บน้ำหนองหอยยามเช้า สัมผัสวิถีชีวิตการเลี้ยงฟาร์มโคนมชุมชนบ้านหนองหอย ฟันผ่านหมู่บ้านสหกรณ์ 3 ปั่นผ่านหมู่บ้าน สหกรณ์ 7 ไหว้พระวัดโป่งวณาราม ชมสวนแตงกลัว รุ่งอรุณน้ำพุร้อน รีสอร์ท น้ำพุร้อนสันกำแพง อาบน้ำแร่แช่เท้าเพื่อสุขภาพ ต้มไข่น้ำแร่ 
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=160911084515
facebooklogo
member