Get Adobe Flash player
Menu-Home
Menu-Travel
Menu-Culture
Menu-Food
Menu-Hotel
Menu-Calendar
Menu-Event
Menu-Contact

bar-newsupdate

new 39.1

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของให้แก่ราษฎร เจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

         เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบพระราชทานสิ่งของให้แก่ราษฎร เจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 135 ถุง ที่ศาลาประชาคม บ้านปง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชน หาที่สุดมิได้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เยี่ยมราษฎรโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมากจากพระราชดำริ มีความประทับใจอย่างยิ่งที่ราษฎรโดยรอบพื้นที่โครงการน้อมนำพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในชีวิตประจำวัน จนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ จึงมีพระราชดำริ “สืบสาร รักษา ต่อยอด” เพื่อสนองพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนทำความดี ช่วยกันดูแลทรัพยากร รู้รักสามัคคี เป็นผู้มีจิตอาสา ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงทอดพระเนตรทางโทรทัศน์เมื่อครั้งนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้มาตรวจเยี่ยมราษฎร ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 พระองค์ฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า พระราชทานสิ่งของให้กับราษฎร จำนวน 135 ถุง

new 39.2

      โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่เดิมเป็นป่าเต็งรังที่ไม่สมบูรณ์ มีการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย จนมาถึงเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2530 พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่บ้านปง ม.8 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลาน บริเวณบ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่ในเขตตำบลออนใต้ให้แล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำให้ทันในฤดูฝน และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอีก 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำดอยโต และอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ เพื่องส่งน้ำให้กับกิจกรรมพัฒนาด้านป่าไม้และด้านประมง ให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการจัดตั้งสถานีเพาะชำกล้าไม้ และดำเนินการปลูกป่าเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำห้วยลาน ซึ่งปัจจุบันราษฎรได้บุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองปลูกอ้อย เพื่อพัฒนาให้เกิดความชุ่มชื้นบริเวณอ่างเก็บน้ำ เหมือนกับที่ได้ดำเนินการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กรมประมงพิจารณาดำเนินการจัดตั้งสถานีประมงขนาดเล็ก และแพร่พันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยลาน เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาแจกจ่ายให้ราษฎรในบริเวณนี้ โดยพิจารณาจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลา เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจับปลา และเลี้ยงปลาเป็นอาชีพด้วย การดำเนินงานทั้งด้านป่าไม้และด้านประมง ขอให้นำผลการทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาดำเนินการเพื่อที่จะขยายผลการทดลองที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วให้เป็นประโยชน์แก่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

new 39.3

 

facebooklogo
member