Get Adobe Flash player
Menu-Home
Menu-Travel
Menu-Culture
Menu-Food
Menu-Hotel
Menu-Calendar
Menu-Event
Menu-Contact

sillpakorn-000sillpakorn-head

กรมศิลปากร   กระทรวงวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีชีวิตการทอดกฐินย้อนยุคสมัยสุโขทัย
๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดพระพายหลวง เขตอรัญญิกเมืองสุโขทัย

     สุโขทัยเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสยามประเทศ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐ ดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีว่าเป็นราชธานีศูนย์กลางในแถบภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีหลักฐานที่เป็นสภาพของเมืองโบราณ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมในรูปแบบของโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมาก มีเอกลักษณ์โดดเด่นจนได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยยกย่องศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นมรดกความทรงจำของโลก (The Memory of the World Register)

     จากข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สะท้อนให้เห็นภาพวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวสุโขทัยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมทั้งหลายของชาวสุโขทัย อาทิ 

     “....คนในเมือง สุกโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน....ทั้งผู้ชายผู้ญีง ฝูงท่วยมี ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษากรานกฐิน เดือนหนึ่งจึ่งแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่งหมอนโนน บริพารกฐินโอยทานแล่ปีแล้ญิบล้านไปสูดญัติกฐินเกืงอรัญญิกพู้น เมื่อจักเข้ามาเวียง    เรียงกันแต่อรัญญิกพูนเท้าหัวล้าน ดำบงดำกลอง ด้วยเสียงพาดเสียงพิณ เสียงเลื้อน เสียงขับ......”   

     ข้อความที่ปรากฏเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นภาพขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุโขทัยในช่วงเทศกาลออกพรรษา  ที่มีการจัดขบวนแห่และเครื่องกฐินไปทอด ณ วัดป่าในเขตอรัญญิก ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ สามารถนำมาฟื้นฟูเพื่อให้บรรยากาศของอดีตกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง  นอกจากจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ยังเป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มด้วยวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่น

     กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จึงจัดกิจกรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตการทอดกฐินย้อนยุคสมัยสุโขทัย ตามโครงการเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (สุโขทัย และเมืองบริวาร) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลทอดกฐินปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ วัดพระพายหลวง เขตอรัญญิกเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรม  สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีชาวสุโขทัย ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างกระบวนการเรียนรู้  โดยจัดกิจกรรมทอดกฐินย้อนยุคสมัยสุโขทัย เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๕๙ น. เคลื่อนขบวนแห่กฐินย้อนยุค ซึ่งมีขบวนแห่และเครื่องกฐินตามที่ระบุไว้ในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ได้แก่ ขบวนมังคละหลวง,  ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน, ขบวนเครื่องบริพารกฐิน ประกอบด้วย ผู้อัญเชิญธูปเทียนแพ  พนมเบี้ย  พนมหมาก  พนมดอกไม้ และอุบาสก  อุบาสิกา นุ่งขาวห่มขาว ถือดอกบัวนำไปถวายวัด, ขบวนหมอนนั่ง หมอนนอน และขบวนกลองยาว จากบริเวณศาลปู่ผาดำประตูเมืองสุโขทัยด้านทิศตะวันออก นำผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องบริพารกฐิน ตั้งสมโภช ณ ศาลาวัดพระพายหลวง จากนั้น จะมีการเสวนาให้ความรู้เรื่องศาสนา ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยสุโขทัย เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทอดกฐินย้อนยุคสมัยสุโขทัย โดย พระอาจารย์เกรียงไกร สภาทโร     วัดพระพายหลวง  นายประโชติ สังขนุกิจ อดีตผู้อำนวยการสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นายสมบูรณ์   ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการเสวนาโดย นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ณ อาคารเอนกประสงค์วัดพระพายหลวง ก่อนที่ในช่วงค่ำจะจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม mini light &  sound  บริเวณกลุ่มโบราณสถานวัดพระพายหลวง

     วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา  ๐๘.๐๐ น.  จัดขบวนผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องบริพารกฐินจากศาลาการเปรียญแห่ไปยังพระอุโบสถ เพื่อประกอบพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ อุโบสถวัดพระพายหลวง

     ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย          กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๖๙ ๗๓๑๐, ๐ ๕๕๖๙ ๗๕๒๗ เว็บไซต์: www.finearts.go.th

facebooklogo
member